Montage sandwich knikdek  Kubo  : project Koppert Biological Systems

Voor de Kubo zijn we aangevangen met montage van knikdeksystemen van sandwichpanelen en levering en montage van sandwich gevels.